با تشکر از دوست ارجمندم جناب آقای داوری از مدرسه راهنمایی حاج حسین نوایی شهرستان برخوار استان اصفهان

قرآن سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

علوم سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

ریاضی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89 

ریاضی اول راهنمایی منطقه ی زیویه - محمد فتاحی خرداد ۸۹

تاريخ سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه الف

تاريخ سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه ب

اجتماعي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه الف

اجتماعي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه ب

اجتماعی سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

ریاضی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89 

عربی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89   پاسخنامه ( صفحه 1  صفحه 2 )

زبان انگلیسی اول راهنمایی آموزشگاه پرورش خرداد 89

 فارسي و دستور سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

زبان انگليسي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

حرفه و فن سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه الف

حرفه و فن سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي نمونه ب

جغرافي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

رياضي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

عربي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

نگارش و انشای فارسی سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

اجتماعی سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

عربی سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

تاریخ  سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

شیمی  سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

 زبان انگلیسی  سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ تيرهوشان شهيد اژه اي ۳

املاي فارسي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

انشاي فارسي سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي

ديني سال اول راهنمايي خرداد ۸۹ آموزشگاه نوائي 

سوالات اول راهنمایی:( برای دیدن نمونه سوالات هر درس بر روی آن کلیک کنید.)

قرآن      دینی     عربی   تاریخ     جغرافیا  

 اجتماعی     املا و انشای فارسی       فارسی و دستور

ریاضی         علوم تجربی      زبان انگلیسی      حرفه و فن

+ نوشته شده توسط داریوش حبیبی در دوشنبه ۳ خرداد۱۳۸۹ و ساعت 16:54 |